E-Rotor AB


Gå till innehållet

Produkt Motorvärmarur

MOTORVÄRMARUR TKT-97
Motorvärmare till entreprenadmaskiner fyller som för personbilar dels behovet av att värma upp förarplatsen till en behaglig temperatur under vintern, dels och framförallt värma upp kylsystemet och därmed motorn till en temperatur att den går att starta.Entreprenadmaskiner lämnas ofta på arbetsplatsen och behov finns både att starta den nästkommande dag samt efter ett längre helguppehåll. Ofta står maskinerna så att det ej finns tillgång till elström vilket gör att maskinerna ofta utrustas med diesel alternativt gasolvärmare. Dagens pressade arbetssituation innebär att maskinerna måste kunna startas direkt när föraren kommer till arbetsplatsen, annars riskerar han att förlora dyrbar maskintid. Motorvärmarna utrustas därför med tidur där det är möjligt att förinställa lämplig starttid på motorvärmaren så att entreprenadmaskinen är startklar när föraren kommer på morgonen.TKT-97 är ett motorvärmarur speciellt avsett att användas i den krävande arbetsmiljön i entreprenadmaskiner. TKT-97 är elektroniskt uppbyggt utan rörliga delar och har en robust design speciellt anpassat för handhavande med handskar och god läsbarhet av inställningen. Tiduret kan ställas in upp till 15 dagar i förväg och har en variabel gångtid mellan 1-6 timmar. Tiduret klarar extrema temperaturväxlingar, är lätt att montera och ställer automatiskt om sig mellan 12 och 24V.

- HÖG DRIFTSÄKERHET
- SÄKERT RELÄTILLSLAG
- ENKEL INSTALLATION
- SNABB INSTÄLLNING'
- DAMMSKYDD ÖVER KNAPPARNA

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

INSTRUKTION FÖR TKT-97
TEKNISK DATA:
SPÄNNING: 9 – 30 volt
STRÖMFÖRBRUKNING: Max 2 W
BELASTNING: 10 A
GÅNGSÄKERHET: 30 s / 30 dagar
OMGIVNINGSTEMP: - 40 till + 85Celsius
MÅTT: BREDD 69 mm
HÖJD 35 mm
LÄNGD 134 mm
INKOPPLING Röd tråd till + på batteriet,
blå till – på batteriet, grön till + på värmaren.


1. Dygnsknapp(DY)
2. Gångtid för värmare(TI)
3. Instickssäkring(10A)
4. Ljusknapp(tänder siffror)

5. Värmartillslag
6. Timinställning
7. Minutinställning
8. DisplayINSTÄLLNING AV NORMALTID
Tänd displayen genom att knapp TILL trycks in. Justera rätt tid med knapp TIM och MIN. Om båda knapparna TIM och MIN hålls in backas tiden. Uret går även när displayen är släckt.

INSTÄLLNING AV VÄRMARE
: Sker genom att knapp TILL och VÄRM är intryckta. Värmartiden är från fabriken förinställd på kl 05.00. Om annan tid önskas, justera med knapp TIM och MIN. Om båda knapparna TIM och MIN trycks in samtidigt backas tiden.GÅNGTID: 2 tim är inprogrammerat från fabriken. Önskas annan tid tryck in knapp TI, justera med knapp MIN eller TIM. Knapp Dy måste vara upptryckt.

REPETERING:
3ggr är inprogrammerat från fabriken. Om annat repeteringstal önskas, tryck in knapp DY och TI, därefter TIM eller MIN knapp (1-9ggr).

ÖVERHOPPADE DYGN:
Önskar du hoppa över ett eller flera dygn, tryck in knapp VÄRM och DY samt ställ in önskat antal med knapp MIN. Därefter trycks knapp DY upp. Lysdiod på DY börjar blinka. Du vet därmed att ett eller flera överhoppade dygn är inprogrammerat. Max 15 dygn kan överhoppas. För rätt dygntal, räkna antal dygn maskinen inte ska användas, t ex maskinen ställs av fredag kväll och ska användas måndag morgon, tryck fram en 2:a (1 lö, 2 sön).

DIREKTSTART / AVSTÄNGNING:
Tryck in knapp DY och knapp TIM så att punkt och streckmarkering -.-.-.-. kommer upp på displayen. Stäng av genom att trycka på knapp MIN. DY knappen MÅSTE vara intryckt vid detta tillfälle.

INSTRUCTION TKT-97 ENGLISH
DATA:VOLTAGE: 9-30 VOLTS
POWER CONSUMPTION: MAX: 2 WLOAD: 10 A
RUNNING TIME RELIABILITY: 30 SECONDS/30 DAYS
TEMPERATURE RANGE: -40º TO +85º CELSIUS
SIZE:
BREADTH 69 MM
HEIGHT 35 MM
LENGTH 134 MM
INSTRUCTIONS:
Red wire to + on battery,
blue to – terminal on battery,
green to + terminal on heater.


1. Day delay adjustment (DY)
2. Running time adjustment (TI)
3. Fuse 10 A
4. Display light button'
5. Heater
6. Hour adjustment
7. Minute adjustment
8. DisplaySETTING NORMAL TIME
Set time by pushing button TILL. Adjust right time with button TIM and MIN. If both buttons TIM and MIN are pushed at the same time you reverse the time. The timer runs even if the display is switched off.

USING THE HEATERSTARTING TIME:
Push button TILL and VÄRM. The heating time is normally set to start from 05.00 in the morning. If you want to change it, adjust with buttons TIM and MIN. If both buttons TIM and MIN are pushed at the same time you reverse the time.

CHOOSING RUNNING TIME:
2 hours are normally set for the timer. If you want to change it, push button TI and adjust with button MIN or TIM. Button DY must be pushed up.

REPEATING FUNCTION:
3 times are normally set. If you want to change it, push buttons DY and TI and then button TIM or MIN ( 1-9 times).

OMITTING DAYS:
If you want to jump over one or more days, push buttons VÄRM and DY and adjust the days by pushing button MIN. Press then button DY. The led on button DY starts to blink. It means that one or more days are set. Maximum 15 days can be jumped over. To be sure, please count the days the vehicle isn’t used, e.g. a normal weekend you should have digit 2 on the display.

DIRECT START/ SWITCH OFF:
Push button DY and TIM so that a point- and line marking -.-.-. appears on the display. Remove by pushing button MIN. Button DY MUST be pressed down at this occasion.


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn